Đây là công cụ phục vụ Hành trình Công việc và Tiền bạc. Bạn sẽ được học về Tiền, bản chất của Tiền, tiền sinh ra như thế nào và tiền sinh sôi nảy nở ra sao ... Life Support Life có phương pháp tiếp cận Tiền rất đặc biệt - tiếp cận từ góc độ Tâm thức. Tiền chính là tấm gương phản ánh. Chúng ta có thể làm việc với chính mình qua công cụ Tiền bạc. 

Hành trình Life Support Life là Hành trình Kết nối với Tiền bạc với Nhận biết - Yêu thương và Lòng biết ơn! 

Lịch sử của Tiền

Lịch sử ra đời của Tiền

Khía cạnh Tâm lý của Tiền

Phân tích khía cạnh tâm lý liên quan tới tiền bạc

QuangPN: Kinh doanh là để Buông bỏ

Kinh doanh không phải để có thêm  ... mà là ... buông bỏ. Bài viết FB 7/5/2018