Cách thức Vận hành của Nền kinh tế

Cách thức Vận hành của Nền kinh tế

Video tập  hợp bản chất của Nền Kinh tế rất là hay

Version Gốc:

Version 2:

Version Thái Phạm

 

Cỗ máy của Nền kinh tế:

 

Ngày: 20/5/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 06/17/2021 09:25:48 AM

Tag: #Trống


Đặt hàng

Cách thức Vận hành của Nền kinh tế Giá: 0 x

:

----------------